Portret7 Portret7

Meer informatie centrum adolescentenpsychiatrie

Voor wie is het centrum adolescentenpsychiatrie?

De behandelingen bij het centrum Adolescentenpsychiatrie zijn speciaal afgestemd op adolescenten en jongvolwassenen (16 t/m 23 jaar) met persoonlijkheidsstoornissen, meestal gepaard gaande met co-morbide stoornissen, zoals angst of depressie. 

Er kan sprake zijn van beginnende persoonlijkheidsscheefgroei of er is al sprake van een ernstige persoonlijkheidsstoornis. De cliënt is hierdoor niet in staat de normale ontwikkelingen die passend zijn voor deze levensfase, te doorlopen of loopt risico in deze ontwikkeling bedreigd te worden. De overgang naar volwassenheid zal daardoor ernstig achterblijven.

Voor onze specialistische zorg op gebied van intensieve interventie bij persoonlijkheidsstoornissen in deeltijdbehandeling (beschreven in de folders van de deeltijdbehandelingsgroepen) werken wij bovenregionaal. We nemen verwijzingen uit alle regio’s van het land in behandeling, op voorwaarde dat er goede afspraken te maken zijn met de verwijzer over o.a. crisisinterventie in de eigen regio. Vóór er een bovenregionale aanmelding kan plaatsvinden, hebben we graag eerst inhoudelijk telefonisch overleg met de verwijzer om samen een inschatting te maken of het een passende verwijzing kan zijn.

Voor ons reguliere poliklinische specialistische ggz-aanbod (SGGZ) nemen wij cliënten uit eigen regio in behandeling.

Wanneer ernstige verslavingsproblematiek op de voorgrond staat, kunnen adolescenten en jongvolwassenen alleen in behandeling komen als zij bereid zijn ook of eerst een behandeltraject binnen de verslavingszorg aan te gaan. Het centrum Adolescentenpsychiatrie heeft daartoe een samenwerkingsverband met Novadic Kentron; de verslavingszorginstelling in de regio.

Deze inhoud kan vanwege de huidige cookie-instellingen niet weergegeven worden.

Om deze inhoud te kunnen zien, verander je cookie-instellingen.

Behandelaanbod CAP

Intake

Na aanmelding door een huisarts of specialist nodigen we de cliënt uit voor een eerste intakegesprek. Dit gesprek vindt meestal (gedeeltelijk) plaats met twee hulpverleners. Voor het intakegesprek vragen we de cliënt online enkele vragenlijsten in te vullen. Ook een uitgebreide vragenlijst voor ouders over de ontwikkeling maakt deel uit van het intakeproces. Al deze informatie helpt ons een goed beeld te krijgen van de problematiek en zo een passend behandelaanbod te bieden. Soms vindt er na de intake nog uitgebreider onderzoek en/of een gezinsonderzoek plaats: een integraal diagnostisch onderzoek door een specialistisch onderzoeksteam. Soms wordt daarbij ook een psychologisch onderzoek afgenomen.

In een adviesgesprek sluiten we deze intake / onderzoeksfase af, waarin we met de cliënt en ouders onze bevindingen en het behandeladvies zullen bespreken.

Behandeling

Er zijn verschillende vormen van behandeling: groepstherapie, individuele therapie, ouderbegeleiding en/of systeemtherapie, medicatiecontacten. Behandeling kan meer of minder intensief zijn. Wij zullen in afstemming met de cliënt adviseren wat het best aansluit bij de klachten. Uitgangspunt daarbij is herstelondersteunende zorg: de cliënt helpen zichzelf te kunnen gaan helpen, en te werken vanuit de krachten en mogelijkheden van de cliënt. Uiteindelijk doel blijft een maximaal mogelijke zelfstandigheid. Er wordt bij aanvang van de behandeling een regiebehandelaar toegewezen, die het behandeltraject gaat coördineren. Behandeldoelen worden vastgelegd in een behandelplan. De regiebehandelaar houdt de voortgang in het behandeltraject in de gaten en zorgt ervoor dat eventuele andere ingeschakelde trajecten goed op elkaar aansluiten.

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling betekent meestal eenmaal per week therapie. Binnen de ambulante behandeling heeft het CAP twee subteams: het vroeg-interventieteam en het reguliere ambulant team. Vroeg-interventie richt zich op de behandeling van beginnende persoonlijkheidsscheefgroei.

Behandelvormen die binnen deze ambulante teams worden geboden zijn:

 • Vroeg-interventie borderline- en emotieregulatieproblematiek (VIBE)
 • Ambulante affectfobietherapiegroep (AFT)
 • Zelfbeeldtraining
 • Emotieregulatietraining (ERT)
 • Schema-focusedtherapie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Systeemtherapie
 • Zelfstandigheidstraining aan huis door ambulant verpleegkundigen
 • Crisisinterventie tijdens kantooruren voor ingeschreven cliënten

Deeltijdbehandeling

Deeltijdbehandeling is een intensieve vorm van therapie in groepsverband: drie dagen per week, tijdens 8 of 9 maanden. Deeltijdbehandeling kan een goede therapievorm zijn als ambulante therapie onvoldoende helpt om de problemen te doorbreken. Cliënten zijn dan vastgelopen op verschillende levensgebieden, vaak lukt het niet meer studie of werk bevredigend vorm te geven en/of zijn er veel problemen in sociale contacten. Juist omdat deze cliënten nog jong zijn, is hier door middel van een intensieve therapie, nog veel in te veranderen. Deeltijdtherapie is dan een goede behandelvorm. Naast groepspsychotherapie bestaat deeltijdbehandeling uit creatieve therapie, psychomotorische therapie en sociotherapie.

Binnen het CAP zijn er twee verschillende soorten deeltijdgroepen: 

 • Mentalisation Based Treatment (MBT) (gericht op externaliserende persoonlijkheidsproblematiek) 
 • Affectfobietherapie (AFT) (gericht op internaliserende persoonlijkheidsproblematiek)

Wetenschappelijk onderzoek

Het centrum Adolescentenpsychiatrie wil zich nadrukkelijk positioneren in het veld van het wetenschappelijk onderzoek binnen de adolescentenpsychiatrie. Om die reden neemt het centrum het initiatief wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op het gebied van diagnostiek en behandeling. De uitkomsten hiervan worden gepubliceerd in vaktijdschriften en gebruikt om innovaties door te voeren.

Het centrum Adolescentenpsychiatrie wil de kwaliteit van haar diagnostiek en behandelingen voortdurend blijven verbeteren. Daarom wordt er, in samenwerking met de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht, onder leiding van prof. dr. M. van Aken, wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het ontstaan van de psychische problemen van jongeren en naar de effecten van de behandelingen.
Aan cliënten kan gevraagd worden deel te nemen aan een van de lopende wetenschappelijke onderzoeken door middel van het invullen van vragenlijsten. Deelname is altijd vrijwillig. De gegevens zullen altijd anoniem verwerkt worden. De behandelaar kan meer vertellen over de lopende onderzoeken binnen het centrum.

Folders

Folders algemeen

 • Centrum Adolescentenpsychiatrie Deze folder wordt momenteel herzien.

Folders onderzoek en observatie

Folders behandeling